Polska Izba Branży Pogrzebowej

Statut

Statut Polskiej Izby Branży Pogrzebowej

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Polska Izba Branży Pogrzebowej, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, (w szczególności wobec organów władzy publicznej), która przyjmuje na swoich członków przedsiębiorców i osoby prawne, prowadzące działalność w zakresie usług pogrzebowych, cmentarnych, prosektoryjnych, kremacyjnych, kamieniarskich, produkcji trumien, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z branżą pogrzebową oraz przedsiębiorców i osoby prawne, mogących świadczyć bądź świadczących usługi na rzecz branży pogrzebowej.

2. Izba zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.

3. Członkowie Izby są reprezentowani w pracach Izby przez swoich przedstawicieli w szczególności przez organy powołane do reprezentacji.

§ 2

1. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1218) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Izba posiada osobowość prawną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 3

1. Obszarem działania Izby jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Izba używa pieczęci z napisem Polska Izba Branży Pogrzebowej.

§ 4

1. Izba realizuje swoje cele na obszarze kraju i poza jego granicami.

2. W celu realizacji swoich celów statutowych Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.

Dział II

Cele i formy działania Izby

§ 5

1. Celem Izby jest w szczególności:

 • 1) reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej, w szczególności wobec organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 2) inicjowanie powstania bądź zmiany aktów prawnych, dotyczących szeroko rozumianej branży pogrzebowej,
 • 3) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej branży pogrzebowej, w szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • 4) promocja wszelkich przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska, związanych z działalności gospodarczą członków Izby,
 • 5) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 6) organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
 • 7) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
 • 8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej oraz zasad uczciwej konkurencji i ochrony praw konsumentów,
 • 9) rekomendowanie swoich przedstawicieli do parlamentu i organów samorządowych,
 • 10) organizacja targów i wystaw branży pogrzebowej oraz wydawanie publikacji i periodyków związanych z branżą pogrzebową,
 • 11) podtrzymywanie tradycji narodowej, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, ochrony dóbr kultury i sztuki cmentarnej.

2. Formy realizacji celów Izby określone są w § 6 Statutu.

§ 6

1. Izba realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • 1) współpracę z organami władzy państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu gospodarczego w Polsce i innych krajach,
 • 2) uczestniczenie w projektach, programach, przedsięwzięciach gospodarczych i innowacyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa lub środków Unii Europejskiej,
 • 3) udział w tworzeniu warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 • 4) popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 • 5) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządu terytorialnego, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej członków Izby,
 • 6) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów – w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie, na odrębnie określonych zasadach, w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą jej członków,
 • 7) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach, dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw branży pogrzebowej,
 • 8) wydawanie opinii o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, stanowiących podstawę uzyskania przez te podmioty zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie usług pogrzebowych,
 • 9) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców branży pogrzebowej i wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
 • 10) wykonywanie zadań powierzonych Izbie ustawą o izbach gospodarczych oraz odrębnymi przepisami,
 • 11) tworzenie fundacji i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych członków Izby,
 • 12) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i reklamowej; szkoleniowej, eksperckiej i konsultacyjnej,
 • 13) doradztwo organizacyjne, techniczne i ekonomiczne; wykonywanie ekspertyz i badań marketingowych,
 • 14) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zrzeszającymi podmioty prowadzące pokrewną działalność gospodarczą,
 • 15) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, opisanej w § 6 ust. 2 Statutu
 • 16) tworzenie zespołów eksperckich oraz komisji i zespołów problemowych.

2. Działalność gospodarcza Izby może być prowadzona na zasadach określonych w odrębnych przepisach w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych, a jej zakres polega głównie na wydawaniu książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej; działalności portali internetowych; wdrażaniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach związanych z branżą pogrzebową, działalności związanej z organizacją targów i wystaw branży pogrzebowej,  doradztwie dla przedsiębiorców branży pogrzebowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i innych pozaszkolnych form kształcenia dla potrzeb przedsiębiorstw branży pogrzebowej, pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach.

Dział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkiem Izby może być każdy przedsiębiorca i osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą określoną w § 1 ust. 1 Statutu na obszarze działania Izby.

§ 8

1. Decyzję w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd po rozpatrzeniu deklaracji zainteresowanego podmiotu.

2. Zainteresowany podmiot, ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby powinien złożyć deklarację w formie określonej uchwałą Zarządu, dokument stwierdzający status prawny podmiotu i informację o danych osoby bądź osób, będących jej przedstawicielami oraz zobowiązać się do płacenia składek członkowskich i przestrzegania Statutu Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

§ 9

Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez swoich przedstawicieli.

§ 10

Członkom Izby przysługuje prawo:

 • 1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
 • 2) uczestniczenia w różnych formach działalności i pracach Izby,
 • 3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Izby,
 • 4) korzystania z wszelkich form pomocy i dostępnych dla członków świadczeń Izby,
 • 5) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków oraz w posiedzeniach innych organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy bezpośrednio ich dotyczące,

§ 11

1. Członek Izby ma obowiązek:

 • 1) przestrzegania postanowień Statutu oraz właściwych uchwał organów Izby,
 • 2) uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby, a swoim działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby,
 • 3) regularnie opłacać składki członkowskie,
 • 4) stawać w wyznaczonym miejscu i terminie na wezwanie organów Izby oraz składać stosowne wyjaśnienia w formie, terminie i miejscu wskazanym przez organ wzywający z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 Statutu.

2. O ewentualnej niemożności stawiennictwa lub złożenia wyjaśnień na wezwanie organów Izby, członek Izby jest zobowiązany powiadomić pisemnie właściwy organ Izby, uzasadniając niemożność stawiennictwa lub złożenia wyjaśnień.

§ 12

Członkostwo w Izbie ustaje w razie:

 • 1) wystąpienia z Izby – zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 • 2) skreślenia z listy członków Izby – na podstawie uchwały Zarządu Izby, z powodu zaprzestania działalności, nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego,
 • 3) wykluczenia z Izby – na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, bądź na wniosek Sądu Koleżeńskiego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 • 4) prawomocnego ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie w związku z prowadzeniem działalności określonej w § 1 ust. 1 Statutu.

§ 13

1. Członkom Izby przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Izby w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

2. Odwołanie określone w § 13 ust. 1 Statutu rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.

Dział IV

Organy Izby

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 14

1. Organami Izby są:

 • 1) Walne Zgromadzenie,
 • 2) Zarząd,
 • 3) Komisja Rewizyjna,
 • 4) Sąd Koleżeński.

2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego działają społecznie i nieodpłatnie.

3. Z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia, członkowie nie mogą łączyć funkcji w dwóch lub więcej organach Izby z zastrzeżeniem, że członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być ewentualnie członkami Sądu Koleżeńskiego, podczas gdy Prezes Izby oraz pozostali członkowie Zarządu nie mogą równocześnie mogą być członkami Sądu Koleżeńskiego.

§ 15

W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne – członkowie Izby, bądź też osoby fizyczne, reprezentujące członków Izby będących osobami prawnymi.

§ 16

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

2. Rozwiązanie lub skrócenie kadencji Zarządu powoduje automatyczne rozwiązanie lub skrócenie kadencji Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z dniem najbliższych wyborów do Zarządu.

3. Wybory do organów Izby odbywają się w głosowaniu tajnym bez względu od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie następuje również odwołanie członków organów.

4. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wygasa na skutek:

 • 1) rezygnacji złożonej Zarządowi,
 • 2) śmierci osoby pełniącej funkcję,
 • 3) odwołania lub wykluczenia z członkostwa w organach Izby przez Walne Zgromadzenie,
 • 4) ustania członkostwa w Izbie,
 • 5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • 6) zawieszenia w prawach członka Izby.

5. Nie można być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego więcej niż dwie kadencje z rzędu.

6. W przypadku, gdy przed końcem kadencji nie można doprowadzić do wyboru części lub całości nowego składu organów Izby, kadencja odpowiednio części lub całości urzędującego   składu organów Izby zostaje przedłużona o kolejne 2 lata.

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów organizacyjnych, uchwały organów Izby mogą być podejmowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bądź w trybie indywidualnego zbierania głosów.

§ 17

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mają obowiązek:

 • 1) wypełniać powierzone im obowiązki z najwyższą starannością i zaangażowaniem,
 • 2) kierować się w pełnieniu powierzonej funkcji dobrem Izby, wolą członków – wyborców oraz dobrem środowiska zawodowego,
 • 3) traktować wszystkich członków Izby na równych prawach,
 • 4) w granicach swych zadań, stosowanie do wiedzy i doświadczenia służyć radą, informacją i pomocą wszystkim członkom Izby.

§ 18

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą wykorzystywać powierzonych im funkcji we własnych sprawach, dla własnej korzyści lub korzyści osób im bliskich. Powyższego zakazu nie stosuje się w przypadku zbieżności interesu, osoby pełniącej funkcję z interesem Izby lub środowiska zawodowego.

§ 19

Zespoły ekspertów, komisje i zespoły problemowe określone w § 6 ust. 1 pkt 16 Statutu nie są organami Izby – działają społecznie i nieodpłatnie.

Rozdział II

Walne Zgromadzenie

§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się raz do roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego.

3. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi mniej niż 3 osoby Walne Zgromadzenie zwołuje Dyrektor Izby.

4. W przypadku rezygnacji Prezesa oraz obu Wiceprezesów lub rozwiązania Zarządu, Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub zwoływane jest na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad zawiadamia się wszystkich członków Izby listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia lub pocztą elektroniczną w tym samym terminie. W przypadku wysyłki pocztą elektroniczną należy uzyskać potwierdzenie doręczenia wiadomości.

6. Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane  najpóźniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

7. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad, to co najmniej na 3 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia podaje się uzupełniony porządek obrad do wiadomości wszystkich członków Izby na stronie internetowej Izby lub w inny przyjęty zwyczajem sposób.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 • 1) z własnej inicjatywy,
 • 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • 3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Izby.

2. Komisja Rewizyjna zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarządu w czasie określonym w statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to we wniosku za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia tego wniosku.

3. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 20 ust. 2, 3, i 4 Statutu.

4. Przepisy Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 22

1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami Izby za zgodą lub na zaproszenie Zarządu.

3. Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% członków w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • 1) uchwalenie statutu Izby i zmian w statucie,
 • 2) uchwalenie regulaminu wyboru władz Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • 3) wybór i odwołanie Prezesa Izby,
 • 4) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 • 5) uchylenie i zmiana wyroków i postanowień Sądu Koleżeńskiego, na skutek rozpoznania odwołań od tych orzeczeń,
 • 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 • 7) zatwierdzanie regulaminu działania Biura Izby,
 • 8) wytyczanie kierunków oraz uchwalenie programów działania Izby,
 • 9) zatwierdzanie budżetów Izby poddanych pod jego głosowanie,
 • 10) zatwierdzanie sprawozdań z działalności, Zarządu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 • 11) udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 • 12) ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich wpłaty,
 • 13) wyrażanie zgody na powierzanie Izbie wykonywania niektórych zadań, zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej,
 • 14) nadawanie w drodze uchwały godności Honorowego Prezesa lub Członka Izby,
 • 15) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu.

Rozdział III

Zarząd

§ 25

1. Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone statutem dla innych organów podlegają kompetencji Zarządu Izby.

3. Zarząd za zgodą Walnego Zgromadzenia może występować z wnioskiem do Rady Ministrów o powierzanie Izbie wykonywania niektórych zadań, zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej.

4. Zarząd ma obowiązek składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Izby.

2. Walne Zgromadzenie wybiera od 2 do 6 członków Zarządu.

3. W przypadku ustania członkostwa członka Zarządu nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej 3 członków.

4. Na czele Zarządu stoi Prezes Izby.

5. Zarząd wybiera spośród swojego grona, tj. z członków Zarządu, do trzech Wiceprezesów.

§ 27

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Izby, składają jednoosobowo Prezes Izby lub Wiceprezes.

2. Biuro Izby obsługuje organy Izby i podlega Zarządowi.

3. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Izby i osobom wykonującym zakres obowiązków należący do Biura Izby pełnomocnictwa ogólnego, związanego z kierowaniem bieżącą działalnością Izby, a  także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

4. Pracownicy Biura Izby w sprawach szczególnych mogą być upoważniani do określonych czynności przez Dyrektora Izby.

§ 28

W zależności od potrzeb Zarządu może powoływać doraźnie lub na stałe komisje problemowe, będące organem pomocniczym Zarządu przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

§ 29

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Zarządu zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Izby.

4. Zarząd podejmuje uchwały w składzie nie mniejszym niż 2 członków Zarządu.

Rozdział IV

Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Izby, za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzeczeń Sadu Koleżeńskiego.

2. Walne Zgromadzenie wybiera od 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej.

3. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej 3 członków.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 31

Do Komisji Rewizyjnej należy:

 • 1) przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby,
 • 2) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,
 • 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz z wnioskami,
 • 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • 5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
 • 6) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o pozbawienie członkostwa w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna podejmuje czynności w składzie co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 33

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów.

Rozdział V

Sąd Koleżeński

§ 34

1. Walne Zgromadzenie wybiera od 3 do 5 członków Sądu Koleżeńskiego.

2. W przypadku ustania członkostwa w Sądzie Koleżeńskim nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej 3  członków.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 35

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 • 1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu i uchwał organów Izby, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów kupieckich lub w wyniku działań członka na szkodę Izby,
 • 2) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Izby.

§ 36

Wniosek przeciwko członkowi Izby może wnieść inny członek Izby, a także osoba lub instytucja nie będąca członkiem Izby.

§ 37

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 38

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie nie mniejszym niż 3 członków.

2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków Izby, a także osób lub instytucji nie będących członkami Izby nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 39

1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

 • 1) upomnienia,
 • 2) nagany,
 • 3) zawieszenie w prawach członka Izby,

2. Sąd Koleżeński może podjąć postanowienie o skierowaniu do Walnego Zgromadzenia wniosku o wykluczenie z członkostwa w Izbie. Powyższy wniosek rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 40

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 41

1. Wyroki i uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Sąd Koleżeński zwykłą większością głosów.

Dział V

Gospodarka finansowa i majątek Izby

§ 42

1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd.

2. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§ 43

Majątek Izby powstaje m.in. z następujących składników:

 • 1) składek członkowskich,
 • 2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 • 3) wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby,
 • 4) wpływów z działalności statutowej,
 • 5) dochodów z majątku Izby.

§ 44

1. Każdy Członek Izby płaci wpisowe i składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

2. Wpisowe należy wpłacać w terminie 14 dni od dnia przyjęcia w poczet członków Izby.

3. Składki członkowskie należy wpłacać miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Izby lub do kasy Izby.

4. Zarząd z ważnych przyczyn ma prawo umorzenia płatności składki członkowskiej.

Dział VI

Przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 1

Walne Zgromadzenie Założycielskie

§ 45

Ze względu na zachowanie kolejności numeracji oraz zaistniałych skutków prawnych, pozostawia się poniższe brzmienie paragrafu

1. W przypadku Walnego Zgromadzenia Założycielskiego stosuje się odpowiednio przepisy Statutu, dotyczące Walnego Zgromadzenia z wyłączeniem w szczególności postanowień mówiących o formie, terminie, organach uprawnionych do zwołania.

2. W Walnym Zgromadzeniu Założycielskim podmioty określone w § 1 ust. 1 Statutu działają osobiście przez swoich przedstawicieli lub pełnomocników.

3. Podmioty określone w § 1 ust. 1 Statutu, będące założycielami Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, nabywają członkostwo w Izbie. Postanowienia § 8 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 46

Ze względu na zachowanie kolejności numeracji oraz zaistniałych skutków prawnych, pozostawia się poniższe brzmienie paragrafu

1. Walne Zgromadzenie Założycielskie wybiera spośród swojego grona Prezesa Izby oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej.

2. Prezes Izby wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Założycielskiego reprezentuje Izbę na zewnątrz w tym wobec organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, oraz składa jednoosobowo oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Izby.

3. Do pierwszej, kadencji organów Izby wybranych w Walnym Zgromadzeniu Założycielskim, która trwa do 30 czerwca 2018 r., nie ma zastosowania § 16 ust. 5 Statutu, tj. zasada dwukadencyjności z rzędu.

Rozdział 2

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

§ 47

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów – bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie w tej samej uchwale powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami i postanowieniami Statutu, dotyczącymi przeznaczenia majątku Izby oraz określa cel społeczny, o którym mowa w § 47 ust. 3 pkt 2) Statutu.

3. Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Izby w razie jej likwidacji:

 • 1) majątek Izby w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie długów oraz na koszty likwidacji Izby,
 • 2) pozostałą część majątku Izby przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji Izby,
 • 3) majątek Izby nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Izby.

4. Likwidator niezwłocznie po wyznaczeniu zgłasza do właściwego rejestru wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji Izby, przystępuje do sporządzenia bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Izby, a także sporządza plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań.

5. Po zakończeniu likwidacji sporządza się bilans na dzień zakończenia likwidacji. Likwidator zatwierdza bilans na dzień zakończenia likwidacji, zgłasza wniosek o wykreśleniu Izby z rejestru oraz przekazuje księgi i dokumenty zlikwidowanej Izby na przechowanie.

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors