Statut

STATUT POLSKIEJ IZBY BRANŻY POGRZEBOWEJ

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Polska Izba Branży Pogrzebowej, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorcуw,

(w szczególności wobec organуw władzy publicznej), która przyjmuje na swoich członków przedsiębiorców i osoby prawne, prowadzące działalność w zakresie usług pogrzebowych, cmentarnych, prosektoryjnych, kremacyjnych, kamieniarskich, produkcji trumien, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z branżą pogrzebową oraz przedsiębiorców i osoby prawne, mogących świadczyć bądź świadczących usługi na rzecz branży pogrzebowej.

2. Izba zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesуw.

3. Członkowie Izby są reprezentowani w pracach Izby przez swoich przedstawicieli

w szczegуlności przez organy powołane do reprezentacji.

§ 2

1. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1218) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Izba posiada osobowość prawną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 3

1. Obszarem działania Izby jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Izba używa pieczęci z napisem Polska Izba Branży Pogrzebowej.

§ 4

1. Izba realizuje swoje cele na obszarze kraju i poza jego granicami.

2. W celu realizacji swoich celуw statutowych Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.

 

Dział II

Cele i formy działania Izby

§ 5

1. Celem Izby jest w szczególności:

1) reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej, w szczególności wobec organów administracji rządowej  i organów jednostek samorządu terytorialnego,

2) inicjowanie powstania bądź zmiany aktуw prawnych, dotyczących szeroko rozumianej branży pogrzebowej,

3) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej branży pogrzebowej, w szczególności opracowanie  i doskonalenie norm rzetelnego postępowania  w obrocie gospodarczym,

4) promocja wszelkich przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska, związanych z działalności gospodarczą członków Izby,

5) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen wdrażania  i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

6) organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemуw ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,

7) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,

8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej oraz zasad uczciwej konkurencji i ochrony praw konsumentуw,

9) rekomendowanie swoich przedstawicieli do parlamentu i organуw samorządowych,

9) organizacja targуw i wystaw branży pogrzebowej oraz wydawanie publikacji i periodykуw związanych z branżą pogrzebową,

10) podtrzymywanie tradycji narodowej, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, ochrony dуbr kultury i sztuki cmentarnej.

2. Formy realizacji celуw Izby określone są w § 6 Statutu.

§ 6

1. Izba realizuje swoje cele w szczegуlności poprzez:

1) wspуłpracę z organami władzy państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu gospodarczego w Polsce i innych krajach,

2) uczestniczenie w projektach, programach, przedsięwzięciach gospodarczych i innowacyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa lub środków Unii Europejskiej,

3) udział w tworzeniu warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,

4) popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego pracowników,

5) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organуw państwowych i samorządu terytorialnego, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej członków Izby,

6) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów – w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie, na odrębnie określonych zasadach, w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą jej członków,

7) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach, dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw branży pogrzebowej,

8) wydawanie opinii o funkcjonowaniu podmiotуw gospodarczych, stanowiących podstawę uzyskania przez te podmioty zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie usług pogrzebowych,

9) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorcуw branży pogrzebowej i wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,

10) wykonywanie zadań powierzonych Izbie ustawą o izbach gospodarczych oraz odrębnymi przepisami,

11) tworzenie fundacji i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych członków Izby,

12) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i reklamowej; szkoleniowej, eksperckiej i konsultacyjnej,

13) doradztwo organizacyjne, techniczne i ekonomiczne; wykonywanie ekspertyz i badań marketingowych,

14) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zrzeszającymi podmioty prowadzące pokrewną działalność gospodarczą,

15) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, opisanej w § 6 ust. 2 Statutu

16) tworzenie zespołów eksperckich oraz komisji i zespołów problemowych.

2. Działalność gospodarcza Izby może być  prowadzona na zasadach określonych w odrębnych przepisach w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych, a jej zakres polega głуwnie na wydawaniu książek i periodykуw oraz pozostałej działalności wydawniczej; działalności portali internetowych;  wdrażaniu wynikуw badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach związanych z branżą pogrzebową, działalności związanej z organizacją targów i wystaw branży pogrzebowej,  doradztwie dla przedsiębiorcуw branży pogrzebowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,  organizacji i prowadzeniu kursуw, szkoleń i innych pozaszkolnych form kształcenia dla potrzeb przedsiębiorstw branży pogrzebowej, pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach.

 

Dział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkiem Izby może być każdy przedsiębiorca i osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą określoną w § 1 ust. 1 Statutu na obszarze działania Izby.

§ 8

1. Decyzję w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd po rozpatrzeniu deklaracji zainteresowanego podmiotu.

2. Zainteresowany podmiot, ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby powinien złożyć deklarację w formie określonej uchwałą Zarządu, dokument stwierdzający status prawny podmiotu i informację o danych osoby bądź osуb, będących jej przedstawicielami oraz zobowiązać się do płacenia składek członkowskich i przestrzegania Statutu Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

§ 9

Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez swoich przedstawicieli.

§ 10

Członkom Izby przysługuje prawo:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organуw Izby,

2) uczestniczenia w rуżnych formach działalności i pracach Izby,

3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Izby,

4) korzystania z wszelkich form pomocy i dostępnych dla członków świadczeń Izby,

5) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków oraz w posiedzeniach innych organуw Izby, na których rozpatrywane są sprawy bezpośrednio ich dotyczące,

§ 11

1. Członek Izby ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień Statutu oraz właściwych uchwał organуw Izby,

2) uczestnictwa w realizacji statutowych celуw i zadań Izby, a swoim działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby,

3) regularnie opłacać składki członkowskie,

4) stawać w wyznaczonym miejscu i terminie na wezwanie organуw Izby oraz składać stosowne wyjaśnienia w formie, terminie i miejscu wskazanym przez organ wzywający z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 Statutu.

2. O ewentualnej niemożności stawiennictwa lub złożenia wyjaśnień na wezwanie organуw Izby, członek Izby jest zobowiązany powiadomić pisemnie właściwy organ Izby, uzasadniając niemożność stawiennictwa lub złożenia wyjaśnień.

§ 12

Członkostwo w Izbie ustaje w razie:

1) wystąpienia z Izby – zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) skreślenia z listy członków Izby – na podstawie uchwały Zarządu Izby, z powodu zaprzestania działalności,  nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego,

3) wykluczenia z Izby – na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, bądź na wniosek Sądu Koleżeńskiego na podstawie  uchwały Walnego Zgromadzenia,

5) prawomocnego ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie w związku z prowadzeniem działalności określonej w § 1 ust. 1 Statutu.

§ 13

1. Członkom Izby przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Izby w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

2. Odwołanie określone w § 13 ust. 1 Statutu rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.

 

Dział IV

Organy Izby

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 14

1. Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego działają społecznie i nieodpłatnie.

3. Z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia, członkowie nie mogą łączyć funkcji w dwóch lub więcej organach Izby z zastrzeżeniem, że członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być ewentualnie członkami Sądu Koleżeńskiego, podczas gdy Prezes Izby oraz pozostali członkowie Zarządu nie mogą rуwnocześnie mogą być członkami Sądu Koleżeńskiego.

§ 15

W skład organуw Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne – członkowie Izby, bądź też osoby fizyczne, reprezentujące członków Izby będących osobami prawnymi.

§ 16

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

2. Rozwiązanie lub skrуcenie kadencji Zarządu powoduje automatyczne rozwiązanie lub skrуcenie kadencji Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z dniem najbliższych wyborуw do Zarządu.

3. Wybory do organуw Izby odbywają się w głosowaniu tajnym bez względu od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie następuje rуwnież odwołanie członków organуw.

4. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wygasa na skutek:

1) rezygnacji złożonej Zarządowi,

2) śmierci osoby pełniącej funkcję,

3) odwołania lub wykluczenia z członkostwa w organach Izby przez Walne Zgromadzenie,

4) ustania członkostwa w Izbie,

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

6) zawieszenia w prawach członka Izby.

5. Nie można być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego więcej niż dwie kadencje z rzędu.

6. W przypadku, gdy przed końcem kadencji nie można doprowadzić do wyboru części lub całości nowego składu organуw Izby,  kadencja odpowiednio części lub całości urzędującego   składu organуw Izby zostaje przedłużona  o kolejne 2 lata.

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczegуlności ze względуw organizacyjnych, uchwały organуw Izby mogą być podejmowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bądź w trybie indywidualnego zbierania głosów.

§ 17

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mają obowiązek:

1) wypełniać powierzone im obowiązki z najwyższą starannością i zaangażowaniem,

2) kierować się w pełnieniu powierzonej funkcji dobrem Izby, wolą członków – wyborców oraz dobrem środowiska zawodowego,

3) traktować wszystkich członków Izby na rуwnych prawach,

4) w granicach swych zadań, stosowanie do wiedzy i doświadczenia służyć radą, informacją i pomocą wszystkim członkom Izby.

§ 18

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą wykorzystywać powierzonych im funkcji we własnych sprawach, dla własnej korzyści lub korzyści osуb im bliskich. Powyższego zakazu nie stosuje się w przypadku zbieżności interesu, osoby pełniącej funkcję z interesem Izby lub środowiska zawodowego.

§ 19

Zespoły ekspertуw, komisje i zespoły problemowe określone w § 6 ust. 1 pkt 16 Statutu nie są organami Izby – działają społecznie i nieodpłatnie.

 

Rozdział II

Walne Zgromadzenie

§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się raz do roku, najpуźniej do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego.

3. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi mniej niż 3 osoby Walne Zgromadzenie zwołuje Dyrektor Izby.

4. W przypadku rezygnacji Prezesa oraz obu Wiceprezesуw lub rozwiązania Zarządu, Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub zwoływane jest na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad zawiadamia się wszystkich członków Izby listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane  najpуźniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

7. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad, to co najmniej na 3 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia podaje się uzupełniony porządek obrad do wiadomości wszystkich członków Izby na stronie internetowej Izby lub w inny przyjęty zwyczajem sposуb.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Izby.

2. Komisja Rewizyjna zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarządu w czasie określonym w statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to we wniosku za wskazane, a  Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia tego wniosku.

3. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 20 ust. 2, 3, i 4 Statutu.

4. Przepisy Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 22

1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście.

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor Izby.

3. Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% członków w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalenie statutu Izby i zmian w statucie,

2) uchwalenie regulaminu wyboru władz Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

3) wybуr i odwołanie Prezesa Izby,

4) wybуr i odwołanie członkуw Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

5) wybуr i odwołanie Dyrektora Izby,

6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

7) zatwierdzanie regulaminu działania Biura Izby,

8) wytyczanie kierunkуw oraz uchwalenie programów działania Izby,

9) zatwierdzanie budżetуw Izby poddanych pod jego głosowanie,

10) zatwierdzanie sprawozdań z działalności, Zarządu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

11) udzielenie absolutorium członkom Zarządu,

12) ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich wpłaty,

13) wyrażanie zgody na powierzanie Izbie wykonywania niektórych zadań, zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej,

14) nadawanie w drodze uchwały godności Honorowego Prezesa lub Członka Izby,

15) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu.

 

Rozdział III

Zarząd

§ 25

1. Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych Statutem dla innych organуw.

3. Zarząd za zgodą Walnego Zgromadzenia może występować z wnioskiem do Rady Ministrуw o powierzanie Izbie wykonywania niektуrych zadań, zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej.

4. Zarząd ma obowiązek składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członkуw Izby.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Izby.

2. Walne Zgromadzenie wybiera od 2 do 6 członków Zarządu.

3. W przypadku ustania członkostwa członka Zarządu nie ma obowiązku przeprowadzania wyborуw uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej 3 członków.

4. Na czele Zarządu stoi Prezes Izby.

5. Zarząd wybiera spośrуd swojego grona, tj. z członków Zarządu, do trzech

Wiceprezesów.

§ 27

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązkуw Izby, składają jednoosobowo Prezes Izby lub Wiceprezes.

2. Organem wykonawczym  Zarządu jest Biuro Izby, którym kieruje Dyrektor Izby.

3. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Izby pełnomocnictwa ogólnego, związanego z kierowaniem bieżącą działalnością Izby, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczegуlnych.

4. Pracownicy Biura Izby w sprawach szczegуlnych mogą być upoważniani do określonych czynności przez Dyrektora Izby.

§ 28

W zależności od potrzeb Zarządu może powoływać doraźnie lub na stałe komisje problemowe, będące organem pomocniczym Zarządu przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

§ 29

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosуw.

2. Głosowanie na posiedzeniach  Zarządu jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Zarządu zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Izby.

4. Zarząd podejmuje uchwały w składzie nie mniejszym niż 2 członków Zarządu.

Rozdział IV

Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Izby, za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzeczeń Sadu Koleżeńskiego.

2. Walne Zgromadzenie wybiera od 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej.

3. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej 3 członków.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 

§ 31

Do Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby,

2) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wnioskуw i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz z wnioskami,

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wnioskуw o udzielenie absolutorium Zarządowi,

5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

6) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o pozbawienie członkostwa w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna podejmuje czynności w składzie co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 33

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosуw.

2. Głosowanie na posiedzeniach  jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów.

 

Rozdział V

Sąd Koleżeński

§ 34

1. Walne Zgromadzenie wybiera od 3 do 5 członków Sądu Koleżeńskiego

2. W przypadku ustania członkostwa w Sądzie Koleżeńskim nie ma obowiązku przeprowadzania wyborуw uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej 3  członków.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 

§ 35

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu i uchwał organуw Izby, zasad wspуłżycia społecznego, dobrych obyczajуw kupieckich lub w wyniku działań członka na szkodę Izby,

2) rozpatrywanie sporуw pomiędzy członkami Izby.

§ 36

Wniosek przeciwko członkowi Izby może wnieść inny członek Izby, a także osoba lub instytucja nie będąca członkiem Izby.

§ 37

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 38

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie nie mniejszym niż 3 członków.

2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków Izby, a także osуb lub instytucji nie będących członkami Izby nie pуźniej niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 39

1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenie w prawach członka Izby,

2. Sąd Koleżeński może podjąć postanowienie o skierowaniu do Walnego Zgromadzenia wniosku o wykluczenie z członkostwa w Izbie. Powyższy wniosek rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 40

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 41

1. Wyroki i uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie na posiedzeniach  jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Sąd Koleżeński zwykłą większością głosów.

 

Dział V

Gospodarka finansowa i majątek Izby

§ 42

1. Szczegуłowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd.

2. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§ 43

Majątek Izby powstaje m.in. z następujących składnikуw :

1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn, spadkуw i zapisуw,

3) wpływуw z prowadzonej działalności gospodarczej Izby,

4) wpływуw z działalności statutowej,

5) dochodуw z majątku Izby.

§ 44

1. Każdy Członek Izby płaci wpisowe i składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

2. Wpisowe należy wpłacać w terminie 14 dni od dnia przyjęcia w poczet członków Izby.

3. Składki członkowskie należy wpłacać miesięcznie z gуry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Izby lub do kasy Izby.

4. Zarząd z ważnych przyczyn ma prawo umorzenia płatności składki członkowskiej.

 

Dział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

§ 47

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów – bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie w tej samej uchwale powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami i postanowieniami Statutu, dotyczącymi przeznaczenia majątku Izby oraz określa cel społeczny, o którym mowa w § 47 ust. 3 pkt 2) Statutu.

3. Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Izby w razie jej likwidacji:

1) majątek Izby w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie długуw oraz na koszty likwidacji Izby,

2) pozostałą część majątku Izby przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji Izby,

3) majątek Izby nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Izby.

4. Likwidator niezwłocznie po wyznaczeniu zgłasza do właściwego rejestru wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji Izby, przystępuje do sporządzenia bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Izby, a także sporządza plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań.

5. Po zakończeniu likwidacji sporządza się bilans na dzień zakończenia likwidacji. Likwidator zatwierdza bilans na dzień zakończenia likwidacji, zgłasza wniosek o wykreśleniu Izby z rejestru oraz przekazuje księgi i dokumenty zlikwidowanej Izby na przechowanie.