Informacja o zgonach

Ze sprawozdań opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że liczba zgonów w Polsce w 2020 rokuznacznie wzrosła w stosunku do lat 2016–2019.

W 2020 roku względem 2019 roku odnotowano 67 tys. zgonów więcej. W oparciu o prognozy demogra-fi czne Eurostatu można szacować, że nadwyżka względem prognozo-wanej liczby zgonów na 2020 rok wyniosła ok. 62 tys. zgonów. Nad-wyżkę tę wygenerowały przede wszystkim zgony, które wystąpiły między październikiem a  grud-niem. Liczba zgonów zwiększyła się przede wszystkim u osób po-wyżej 60 roku życia – stanowią one aż 94% nadwyżki liczby zgo-nów względem roku 2019. Z kolei spośród przyrostu liczby zgonów w  2020 roku względem roku 2019, 43% stanowią zgony zaraportowane przez Stacje Sani-tarno-Epidemiologiczne, do ktrych przyczynił się SARS-CoV-2. Co więcej, 27% nadwyżki to zgony pozostałych osób, u  których w przeszłości zdiagnozowano za-każenie SARS-CoV-2

43% stanowią zgony zaraportowane przez Stacje Sani-tarno-Epidemiologiczne do ktrych przyczynił się SARS-CoV-2

Liczba zgonów w Polsce w ostat-nim kwartale roku 2020 przewyż-szyła liczbę zgonów z roku 2019. Szczególnie dużo zgonów nastąpi-ło w listopadzie. W pierwszej poło-wie roku liczba zgonów w  2020 roku nie odbiegała od wartości z lat wcześniejszych. Prognoza Eu-rostatu (EUROPOP 2019) uwzględ-niająca zmiany demografi czne za-kładała, że liczba zgonów w 2020 roku będzie wyższa o ok. 5,4 tys. względem roku 2019, stąd też moż-na szacować, że nadwyżka wzglę-dem prognozowanej liczby zgonów wyniosła ok. 62 tys., czyli ok. 15% prognozowanej liczby zgonów. W ostatnim kwartale roku 2020 wzrosty zgonów dotyczyły wszystkich kategorii wiekowych, jednak zdecydowana większość nadwyżki spowodowana została wzrostami zgonów wśród osób starszych – zarówno w kategorii 61–80 lat jak i  powyżej 80 roku życia. Miesią-cem, na który przypadły najwyż-sze wzrosty w każdej grupie wie-kowej, był listopad, w  grudniu liczba zgonów zaczęła spadać. 16 grudnia 2020 r. na swojej stronie internetowej GUS opubli-kował tabele prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgo-nu, wieku i  płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych. Z ta-beli wynika, że od 2 do 29 listopada 2020 r. zmarło w Polsce 59,5 tys. osób, podczas gdy w 2019 r. w po-równywalnym okresie (od 4 listo-pada do 1 grudnia) zmarło 30 tys. osób. Najwięcej zgonów w 2020 r. – ponad 16 tys. – odnotowano w  tygodniu od 2 do 8 listopada.

W grudniu 2020 r. liczba zgonów zaczęła spadać. W okresie od 30 listopada do 13 grudnia stwierdzono prawie 23 tys. zgo-nów wobec 16 tys. w  porównywalnym okresie rok temu (wzrost o 40 proc.). Są to ostatnie dostępne obecnie dane za bieżą-cy rok. GUS zaznacza, że liczby z ostat-nich tygodni mogą nie być kompletne. Listopad był to tej pory najtragiczniej-szym miesiącem pod względem liczby zgonów na COVID-19. Według danych podawanych przez resort zdrowia, w li-stopadzie zmarło z tego powodu prawie 12 tys. osób.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.