Mundurowi ważniejsi od branży pogrzebowej

Odpowiedź na pismo Izby z Ministerstwa Zdrowia w osobie Dyrektora Departa- mentu Innowacji Pana Jarosława Kiesz- ka, z dnia 1 lutego 2021 r. czytamy:

W nawiązaniu do Państwa pisma z 20 stycznia br. informuję, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień proces produkcji i dystrybucji szczepionek będzie stopniowy, dlatego też szczepienie poszczególnych grup społecznych będzie również przebiegać etapowo. Do ustalenia grup priorytetowych, które mają zostać zaszczepione w każdym z etapów, przeprowadzono ocenę w oparciu o: ryzyko narażenia na zakażenie, ryzyko poważnego zachorowa-nia i śmierci, ryzyko społeczno-ekonomiczne oraz ryzyko transmisji.

Programem Szczepień proces produkcji i dystrybucji szczepionek będzie stopniowy

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Mi-nistrów z  22 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do etapu „I” zostali zakwalifi kowani, m.in. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

Ponadto, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, na etapie drugim, obok osób poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, szczepieniu podlegać będą także osoby bezpo-średnio zwiększające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych (podmioty wymienione w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o za-rządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856). Biorąc powyższe pod uwagę, o ile pracownicy zakładów pogrzebowych i cmentarzy nie podlegają ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) pod-legają szczepieniom na etapie szczepień populacyjnych. Jednocześnie pragnę zapewnić, iż Ministerstwo Zdrowia nie-ustannie podejmuje działania mające na celu zaszczepieniu jak najszerszej grupy osób w możliwie najkrótszym czasie.”.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.