Polska Izba Branży Pogrzebowej

Trzeba teraz dostosować Prawo Pogrzebowe do obecnych realiów

Czwartek, 11 kwi 2024 10:33

Polska Izba Branży Pogrzebowej ma nadzieję, że obecny rząd powróci wkrótce do prac nad nowelizacją wszystkich aktów prawnych, jakie składają się na tzw. Prawo Pogrzebowe. Regulujące ten segment usług przepisy są – zdaniem przedstawicieli branży funeralnej – przestarzałe, a gotowy projekt ich zmian gotowy był już rok temu, tylko, że pozostał w rządowej „zamrażarce”. Izba odnosi się z satysfakcją i nadzieją do sugestii, jakie – w specjalnej korespondencji – otrzymała od jednego z wiceszefów resortu spraw wewnętrznych i administracji. Stwierdził on bowiem m.in., że „tworzenie nowych regulacji dla tej wrażliwej, a jednocześnie dotykającej każdego, dziedziny wymaga dyskusji fachowców reprezentujących rozliczne dyscypliny, zarówno teoretyków, jak i praktyków branży”.

Trzeba teraz dostosować Prawo Pogrzebowe do obecnych realiów

Przedsiębiorcy funeralni od dłuższego już czasu czekają na znowelizowanie przepisów, jakie wchodzą w skład Prawa Pogrzebowego.

 

- Obowiązujące obecnie unormowania mocno zdezaktualizowały się i pilnie potrzebują swoistego uaktualnienia czyli dostosowania ich do nowych czasów, co zdecydowania usprawni naszą pracę i pozytywnie wpłynie na organizację całej procedury pochówkowej – twierdzi Robert Czyżak, prezes wchodzącej w skład Federacji Przedsiębiorców Polskich Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Przedstawiciele obu tych organizacji uczestniczyli w ostatnich latach w pracach nad projektem nowelizacji Prawa Pogrzebowego czyli przepisów znajdujących się w różnych aktach prawnych – np. prawa cywilnego, prawa administracyjnego i prawa ubezpieczeń społecznych, a także – karnego. Oprócz takich obszarów jak sam pochówek czy prowadzenie cmentarzy, regulacji podlegają m.in. stwierdzanie zgonu i jego odnotowanie w aktach stanu cywilnego czy przechowywanie, przewóz i kremacja zwłok. Obowiązujące dziś jeszcze regulacje pochodzą z końca lat 50, a nawet 30 ubiegłego wieku. Jednym z nowszych aktów jest np. rozporządzenie „sanitarne” w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z 2001 roku. Federacja Przedsiębiorców Polskich, w skład której wchodzi Polska Izba Branży Pogrzebowej, przystąpiła do rządowych prac nad projektem nowelizacji Prawa Pogrzebowego w 2019 roku. Wówczas na nowo uregulowane miały zostać przepisy ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Projekt ten miał wprowadzać m.in. długo oczekiwaną w Polsce instytucję koronera, czyli wyspecjalizowanego lekarza, który stwierdzałby zgon poza podmiotem leczniczym, np. w przypadku wypadków drogowych. Kolejną próbę, tym razem już bardziej kompleksowego uregulowania zagadnień pogrzebowych rząd podjął 2 lata później. W nowym projekcie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych znalazło się 178 artykułów (do których należałoby doliczyć liczne przepisy w ustawie wprowadzającej nową ustawę), które m.in. wprowadzały prawo do grobu i możliwość rezerwacji grobu, daleko idącą cyfryzację obiegu dokumentacji związanej ze stwierdzaniem zgonu, w tym wprowadzenie elektronicznej karty zgonu oraz elektronicznej karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, spopielanie zwłok i balsamowanie, czy środowiskowe ramy działania krematoriów i procedurę transportowania zwłok z zagranicy. Jednym z najważniejszych obszarów, jakie podlegały uregulowaniu, stały się jednak zasady wykonywania działalności gospodarczej w branży pogrzebowej, co m.in. przeciwdziałać ma m.in. nieuczciwej konkurencji ze strony tzw. szarej strefy. Szacuje się bowiem, że spowodowane przez nią straty dla legalnie działających firm wynosić mogą nawet około 4 mld. zł., a także uszczuplenie wpływów podatkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poza tym, dostosowane do nowych czasów przepisy zapewniać mają bezpieczeństwo sanitarne i wyższą znacznie jakość świadczonych usług.

 

- Siłą rzeczy, do takich wymagań musiałyby się dostosować wszystkie podmioty, także i te, które pozostają poza naszą organizacją – stwierdza Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, dodając, że efekt działań takich unormowań mógłby stać się odczuwalny już nawet krótko po wejściu w życie nowych przepisów Prawa Pogrzebowego. Wyraża przy tym nadzieję, że projekt nowelizacji wróci wkrótce do prac rządowych, tym bardziej, że w skierowanym do uczestników organizowanej na początku lutego konferencji dla przedsiębiorców funeralnych piśmie, Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, z zadowoleniem przyjmuje wiadomość o spotkaniu, które poświęcone zostało rozwojowi prawa pogrzebowego w Polsce. - Tworzenie nowych regulacji dla tej wrażliwej, a jednocześnie dotykającej każdego dziedziny, wymaga dyskusji fachowców reprezentujących rozliczne dyscypliny, zarówno teoretyków, jak i praktyków branży – przeczytać można w jego korespondencji do przedstawicieli branży funeralnej biorących udział w niedawnej konferencji Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Według Wiesława Leśniakiewicza bowiem, spotkanie to staje się tym istotniejsze, że właśnie trwają prace legislacyjne nad nową formułą pracy Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacji Miejsc Pamięci kierującego tworzeniem nowego Prawa Pogrzebowego. – Wobec zniesienia funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci, konieczny jest wybór nowego prowadzącego Zespołu – informuje wiceminister, zapewniając, że z wynikami prac adresaci jego korespondencji będą mogli zapoznać się po ich zakończeniu.

 

Polska Izba Branży Pogrzebowej odbiera to jako zapowiedź powrotu do prac nad nowelizacją Prawa Pogrzebowego, w tym np. tej jego części, która dotyczy ustawy z 2021 r., i stanowiła przedmiot długotrwałych i dość szeroko zakrojonych konsultacji. Przypomina, że projekt gotowy był już w marcu 2023 roku, lecz na tym prace się zatrzymały. – Jeśli rząd powróciłby teraz do zajmowania się nim, mógłby on w przewidywalnym czasie zostać przyjęty przez Radę Ministrów, a zaraz potem znaleźć się już w sejmie, gdzie prawdopodobnie rychło przyjęty by został przez posłów – przypuszcza Robert Czyżak. Powołując się na opinię Grzegorza Langa z Federacji Przedsiębiorców Polskich, której przedstawiciele uczestniczyli w pracach nad nowelizacją Prawa Pogrzebowego, uważa on, że przy okazji można byłoby zmodyfikować projekt w taki sposób, aby w pełni odpowiadał obecnym potrzebom społecznym i gospodarczym wszystkich obywateli, w tym także – przedsiębiorców funeralnych.

 

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors