Polska Izba Branży Pogrzebowej

Projekt Elektroniczna Karta Zgonu

Piątek, 03 mar 2023 14:35

1 marca 2023 roku ogłoszono obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu. Jest to kolejny krok przybliżający nas do zmiany w prawie pogrzebowym.

Projekt Elektroniczna Karta Zgonu

Komitet Sterujący do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu, zwany dalej „Komitetem” jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
Artykuł 2 Zarządzenia mówi, iż do zadań Komitetu należy:
1) określanie kierunku prac prowadzonych w celu wdrożenia Projektu Elektroniczna Karta Zgonu, zwanego dalej „Projektem EKZ”;
2) koordynowanie i monitorowanie prac realizowanych przez poszczególnych członków Komitetu, zgodnie z ich właściwością, w ramach Projektu EKZ;
3) opracowywanie propozycji działań w zakresie wdrożenia Projektu EKZ oraz utrzymania i doskonalenia wdrożonych rozwiązań;
4) przedstawianie założeń niezbędnych dla realizacji Projektu EKZ;
5) monitorowanie postępów w realizacji Projektu EKZ.

Całość zarządzenia dostępna poniżej.

Załączniki

Polecamy

Balsamista Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors